ประกาศโรงเรียนเยาววิทย์

ประกาศโรงเรียนเยาววิทย์

เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นอนุบาล1 ถึง ระดับชั้นอนุบาล 3 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุระหว่าง 4 – 9 ปี

    คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกลุ่มเสี่ยงได้รับภัยจากสังคม อยู่ในชุมชนแออัด พ่อแม่ไม่สามารถส่งให้เข้ารับบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐได้
  2. เป็นเด็กเร่ร่อน ไม่มีพ่อแม่ ขาดผู้ปกครองดูแล ขาดผู้อุปการะ
  3. เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิต แยกทางกัน ผู้ปกครองหายสาบสูญ ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดู หรือไร้สมรรถภาพ วันเวลา สถานที่รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 มีนาคม 2563

*** รับสมัครที่โรงเรียนเยาววิทย์ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 076 499 506 และ 084 852 1809